Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
V rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov s predmetom zákazky “Nepravidelná osobná doprava  –
mimo mesta Košice”.

TŠ_mimo mesta