Názov projektu Modernizácia divadelných sál
Prijímateľ Bábkové divadlo v Košiciach
Kód projektu ITMS2014+ 302071BNX7
Riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov fondu Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód Výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os 7 – REACT – EU
Špecifický cieľ 7.7 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Celkové oprávnené výdavky projektu 206 857,28 EUR
Výška NFP 196 514,42 EUR
Stručný popis projektu Hlavným cieľom projektu je podporiť udržateľnosti a odolnosť Bábkového divadla v Košiciach.

Projekt prispieva k vytvoreniu priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability divadla v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Hlavné aktivity projektu Hlavná aktivita č.1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, resp. zavedením nových služieb ako sú on-line predstavenia, interakcia s návštevníkmi s cieľom zabezpečiť ich lojalitu do budúcnosti

Hlavná aktivita č.2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov, modernizácia a inovatívnosť s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie.

Podporná aktivita projektu Informovanie a komunikácia
Výstupy projektu Počet podporených kultúrnych objektov – 1
Začiatok realizácie projektu 12/2022
Ukončenie realizácie projektu 12/2023