O divadle s Pinokiom – vzdelávací workshop v Bábkovom divadle v Košiciach

Bábkové divadlo v Košiciach (kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja) rozvíja prostredníctvom divadla výchovu k demokracii, slobode, humanizmu, pokroku a výchovu k všeľudským hodnotám prostredníctvom pochopenia významu divadelného umenia – jeho imanentnej podstaty, ktorou je nevyhnutnosť reflexie sveta a spoločenského diania okolo nás.

Dňa 8. marca 2024 sa v Bábkovom divadle v Košiciach uskutočnila premiéra inscenácie Pinokio v réžii renomovaného slovenského režiséra Petra Palika.

Ako sa pri tejto príležitosti vyjadril umelecký šéf BDK, Ivan Sogel: „Príbeh oživeného dreveného panáka asi nikdy neprestane tvorcov fascinovať. Pinokio – drevená bábka sa učí, čo je to život, prežíva dramatické situácie a zvraty. Učí sa chodiť, rozprávať, myslieť a vyrábať (si) problémy. V Pinokiovi deti nachádzajú hrdinu ako stvoreného na identifikáciu, ktorý má najväčšie problémy so sebou a svojou neposlušnosťou. Asi preto príbeh Pinokia, či už v divadelnej alebo filmovej podobe, deti v každom veku stále opantáva, podmaňuje a fascinuje.“

Súčasťou vybraných repríz tejto inscenácie je aj vzdelávací workshop s názvom O divadle s Pinokiom, ktorý vedie dramaturg a divadelný lektor Lukáš Kopas spolu s hercami a herečkami umeleckého súboru a členmi umeleckých dielní BDK.

Hlavným cieľom workshopu je rozvoj mladého košického publika pod odbornou a umeleckou gesciou Bábkového divadla v Košiciach. Ambíciou vzdelávacej aktivity je jednak priblíži detskému publiku (deťom v mladšom školskom veku) základné princípy a špecifiká bábkového divadla ako osobitého umeleckého druhu a jednak rozvíjať obrazotvornosť detského publika v tvorivej dielni zameranej na výrobu bábok.

„Mladému divákovi chceme formou vzájomného objavného rozhovoru akcentovať miesto divadla v súčasnej spoločnosti, jeho prínos a zmysel. Vzdelávacím cieľom workshopu je zároveň dospieť k pochopeniu základných princípov a špecifík bábkového divadla a uvedomiť si jeho osobité postavenie vo vzťahu k ostatným umeleckým druhom.“ Hovorí odborný garant workshopu Lukáš Kopas.

V Košiciach, 03. 05. 2024