Profil verejného obstarávateľa

Bábkové divadlo v Košiciach ( ďalej len „divadlo”) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v záložke „Verejné obstarávanie“ na domácej internetovej adrese divadla – www.bdke.sk.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:            Bábkové divadlo v Košiciach
Sídlo:               Tajovského 4 ,040 01 Košice
IČO:                 31297811
Kontakt:

tel.: +421 55 622 04 55
e-mail: sekretariat@bdke.sk
www.bdke.sk


Nadlimitné zákazky:


Podlimitné zákazky:

P.č. Dátum Predmet zákazky Dátum oznámenia Oznámenie vo vestníku ÚVO č. Otváranie ponúk Oznámenie o výsledku VO Výsledok VO
1. 18. 9. 2013 Stravovacie poukážky pre zamestnancov 19. 9. 2013 183/2013

15662 – WYS

Informácia

Oznámenie o otváraní kritérií

Oznámenie Správa o zákazke

Zákazky podľa § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov:

P. č. Dátum Predmet zákazky Dátum zverejnenia výzvy Výzva na predloženie cenovej ponuky
1 10. 9. 2013 nákup tonerov 13. 9. 2013 Výzva 13. 9. 2013
2 30. 10. 2013 nákup materiálu na alumíniové pódium 30. 10. 2013 Výzva 4. 11. 2013
3 30. 10. 2013 nákup a inštalácia klimatizácie “Jorik” 30. 10. 2013 Výzva 4. 11. 2013
4 5. 11. 2013 potlač mikrobusu 5. 11. 2013 Výzva 11. 11. 2013
5 11. 12. 2013 zabezpečenie prepravy 13. 12. 2013 Výzva 13. 12. 2013
6 9. 1. 2014 nákup tonerov 9. 1. 2014 Výzva 9. 1. 2014
7 14. 1. 2014

poskytnutie služieb v oblasti civilnej obrany

14. 1. 2014 Výzva 14. 1. 2014
8 21. 2. 2014 nákup tonerov 21. 2. 2014 Výzva 21. 2. 2014
9 2. 4. 2014 nákup tonerov 2. 4. 2014 Výzva 2. 4. 2014
10 13. 6. 2014 nákup tonerov 13. 6. 2014 Výzva 13. 6. 2014
11 11. 9. 2014 ubytovanie od 2.10. do 4.10. pre 12 osôb v meste Plzeň
12 25. 9. 2014 nákup tonerov 25. 9. 2014 Výzva 25. 9. 2014
13 17. 10. 2014 rekonštrukcia pódia 17. 10. 2014 Výzva 17. 10. 2014
14 11. 12. 2014 nákup tonerov 11. 12. 2014 Výzva 11. 12. 2014
15 23. 1. 2015 nákup tonerov 23. 1. 2015 Výzva 23. 1. 2015
16 29.1.2015 výkon pracovnej zdravotnej služby 29.1.2015 Výzva 29. 1. 2015

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q. 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III.Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za_I. Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za_II. Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za III. Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za IV. Q_2017

Plán VO_na rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za I. Q_2018

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za II._Q_2018

Súhrnná správa_o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za III._Q_2018

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za IV._Q_2018

Súhrnná správa EKS_za III. Q_2018

Súhrnná správa EKS za_IV. Q_2018

Zámer na prenájom nebytového priestoru Bábkové divadlo

Výzva na predloženie ponuky – TŠ intravilán

Výzva na predloženie ponuky – TŠ_mimo mesta 

Výzva na predloženie ponuky a súťažné podklady na vymaľovanie priestorov objektu na Alžbetinej 38 a na opravu strechy a podlahy garáže august 2019

Prieskum trhu na dodanie služieb s názvom Nepravidelná osobná doprava – intravilán mesta Košice august 2019

Prieskum trhu na dodanie služieb s názvom Nepravidelná osobná doprava – mimo mesta Košice august 2019

Súhrnné správy za IV._Q_2019

Súhrnné správy za IV._Q_2019_2

Súhrnné správy za IV. štvrťrok_2020_1

Súhrnné správy za IV. štvrťrok_2020_2

Súhrnné správy za IV. štvrťrok_2020_3

Súhrnné správy za IV. štvrťrok 2020_3_Oprava

Súhrnné správy za II. štvrťrok_2021

Výzva BDK intravilán Mesta Košice 2021

Výzva BDK mimo Mesta Košice 2021

Súhrnné správy za III. štvrťrok 2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na materiálno-technické zabezpečenie audiovizuálneho záznamu v rámci projektu Bábky bez hraníc

Súhrnné správy za IV. štvrťrok 2021

Prieskum trhu na dodanie služieb s názvom tlačoviny – bežná činnosť

Plán verejných obstarávaní na rok 2022

Súhrnné správy za I. štvrťrok_2022

Plán verejných obstarávaní na rok_2023

Informácia o nezverejnení súhrnnej správy za 2. polrok 2022

Súhrnná správa za I. polrok 2023

Plán verejných obstarávaní na rok 2024

Informácia o nezverejnení súhrnej správy 2. polrok 2023